วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 ตราสัญลักษณ์
 แผนพัฒนาตำบล
 แผนจัดหาพัสดุ
 ข้อบัญญัติ
 แผนพัฒนาการศึกษา
 รายงานทางการเงิน
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานการประชุมสภา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
 
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สาธารณูปโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัด ซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ส่วนราชการ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 กฎหมายและระเบียบต่างฯ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 ศพด. ตาเดาะ-เจ้าคุณ
 ศพด. บ้านมะเมียงใต้
 ศพด. โชคนาสาม
 ศพด. บ้านเจริญสุข-พยุงสุข
 ศพด. บ้านตร็อบ
 ศพด. บ้านถนนหัก
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
    น้ำประปา
    ถนน
    ไฟฟ้า
    บริการประชาชน
    แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    การศึกษา
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
download adobe reader
 
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง  อาณาเขต

            องค์การบริหารส่วนตำบลโชคนาสาม ตั้งอยู่  88  หมู่ที่ 2 บ้านโชค  ตำบลโชคนาสาม  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสุรินทร์ ระยะห่างจากอำเภอปราสาท  23  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดสุรินทร์  53  กิโลเมตร  เส้นทางไปถึงอำเภอพนมดงรัก   มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่น ๆ ดังนี้

               -  ทิศเหนือ                  จด                  ตำบลปรือ , ตำบลตานี  อำเภอปราสาท

               -  ทิศใต้                       จด                  ตำบลโคกกลาง  กิ่งอำเภอพนมดงรัก

               -  ทิศตะวันออก           จด                  ตำบลโคกสะอาด  อำเภอปราสาท

               -  ทิศตะวันตก             จด                  ตำบลละเวี้ย   อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

เขตการปกครอง

            องค์การบริหารส่วนตำบลโชคนาสามแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  14  หมู่บ้าน  คือ

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

รายชื่อกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน

1

บ้านโคกนาสาม

นายสุชาติ   กมลบูรณ์

2

บ้านโชค

นายวีระ  คงสำราญ

3

บ้านเจ้าคุณ

นายสมัย  กิ่งแก้ว

4

บ้านมะเมียงเหนือ

นายสาย ชนะชัย

5

บ้านถนนหัก

นายรัง ทรงศรี

6

บ้านพยุงสุข

นายประไพย์  แจ่มใส

7

บ้านจีกแดก

นายน้อม  เป็นยินดี

8

บ้านตะเพรา

นายดิน    รุ่งเรือง

9

บ้านตาเดาะ

นายเตื้อ    เจ็ดรัมย์

10

บ้านไทรงาม

นายประเสริฐ  ถือชัย

11

บ้านตร็อบ

นางสาวศิริพร   มีสิทธิ์ดี

12

บ้านมะเมียงใต้

นายสุพจน์   ซ่อมแก้ว

13

บ้านละเบิก

นายทวีเดช  ยวงรัมย์ (กำนัน)

14

บ้านเจริญสุข

นายลำไพ  บุญมา

จำนวนพื้นที่ 

            องค์การบริหารส่วนตำบลโชคนาสามมีเนื้อที่ประมาณ 82 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  51,250  ไร่

            ลักษณะภูมิประเทศ

            สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลาดเทไปทางทิศเหนือ  ซึ่งมีห้วยลำชีเป็นแนวแบ่งเขต  สภาพเดิมเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ปัจจุบันเป็นพื้นที่ทำกินในเขต  สปก.4-01 เป็นส่วนใหญ่  เนื้อดินเป็นดินทรายชุด  40  และ 40B  ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ  แหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีน้ำใช้ตลอดปี  ได้แก่อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กบ้านมะเมียง  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กบ้านพยุงสุข  ห้วยลำชี  ฝายกั้นน้ำบ้านตาเดาะ  ฝายบ้านตร็อบ ฝายบ้านมะเมียงแต่ไม่มีระบบส่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร และมีน้ำน้อยไม่พอสำหรับทำการเกษตรฤดูแล้ง

          อุณหภูมิ

            โดยทั่วไปในตลอดทั้งปีจะมี  3  ฤดู

            -  ฤดูร้อน  ประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน  อากาศร้อนอบอ้าวและแห้งแล้ง

            -  ฤดูฝน  ประมาณเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม  อากาศอบอุ่น  ฝนตนทั่วไปแต่ไม่ชุกบางปี

   ก็เกิดฝนทิ้งช่วง

            -  ฤดูหนาว  เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  อากาศเย็น

 

 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Powered by MediaCreativeCenter